Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd till lantrasföreningar

Du som har en lantrasförening kan få projektstöd för att bevara hotade husdjursraser. Du kan söka stödet mellan den 27 november 2019 och den 27 januari 2020. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Det kan du få stöd för

 • Hålla ston i avel
 • Skapa och upprätthålla härstamningsregister
 • Stambokföring
 • Transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
 • Genbanksverksamhet
 • Hälsofrämjande åtgärder inom rasen
 • Främja avelsverksamhet genom exempelvis informationsinsatser
 • Utbildning av unghästar i körning
 • Kartlägga viktiga egenskaper för rasen
 • Information, utbildning, och rådgivning för att bevara, nyttja och utveckla hotade raser

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Du får ta upp indirekta kostnader som ett schablonpåslag på 15 procent av lönekostnaderna.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Villkor för stödet

 • Arbetet vara kopplat till att bevara svenska husdjursraser och den nationella handlingsplan som finns för detta. En lista över de husdjursraser som räknas som hotade finns i 8 kap 33§ av den svenska landsbygdsförordningen SFS 2015:406. För att föreningen ska kunna få stöd ska föreningen följa en för rasen godkänd avelsplan.
 • Du ska bifoga, eller hänvisa till, en godkänd avelsplan för den eller de raser som du söker stöd för.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 27 november 2019 till och med 27 januari 2020. Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 maj 2022.

 • Logga in med BankID
 • Välj Stöd i landsbygdsprogrammet
 • Välj Projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Under flik 3, Välj projekt, ska du välja Verksamhet i lantrasförening

Du får ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att behålla eller förbättra bevarandestatusen för rasen.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.
 • Föreningen har den kunskap, kompetens och kapacitet som behövs för att genomföra projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet. I handlingsplanen kan du även läsa om bedömningsgrunderna för den här utlysningen.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du vända dig till

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2019-12-02