Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk växtodling 2018, Omställda arealer och arealer under omställning

Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion

I korta drag

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt

Under 2018 brukades 609 100 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 31 900 hektar eller knappt 6 % jämfört med 2017. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt 2018.

Av den totala ekologiskt brukade marken var 536 500 hektar helt omställd till ekologisk produktion medan 72 600 hektar var under omställning till ekologisk produktion. Den omställda arealen ökade med 40 800 hektar eller 8 % medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade med 8 800 hektar eller 11 %.

År 2018 brukade knappt 5 700 företag jordbruksmark ekologiskt, en ökning med 1 % jämfört med 2017.

Både åkermarken och betesmarken ökade

Den ekologiskt brukade arealen 2018 fördelade sig på 473 900 hektar åkermark och 135 200 hektar betesmark. Arealen åkermark och betesmark ökade med 5 % respektive 7 % jämfört med 2017. År 2018 brukades knappt 19 % av åkermarken ekologiskt medan närmare 30 % av betesmarken var ekologisk.

Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

Den ekologiskt odlade arealen spannmål uppgick 2018 till 102 700 hektar, en ökning med 6 700 hektar eller 7 % jämfört med 2017. Arealerna höstvete och rågvete minskade medan arealerna för vårvete, råg, höstkorn, vårkorn och havre ökade. De ogynnsamma väderförhållandena för sådd under hösten 2017 medförde mindre arealer av främst höstvete och större arealer främst vårkorn och havre under 2018.

Under 2018 ökade arealen slåtter- och betesvall med 19 900 hektar eller 9 % och uppgick till 248 300 hektar. Grönfoderarealen ökade med 3 300 hektar till 18 000 hektar, en ökning med 22 %.

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk[1] och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan.

Om marken är helt omställd till ekologisk produktion får de produkter som odlingen resulterar i märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller
Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Mark som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Omställningsperioden i växtodlingen är i de flesta fall två växtodlingssäsonger.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer EU-regelverket för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I text, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för hela riket och länen, det vill säga totala arealer konventionell och ekologisk produktion. De totala arealerna är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion, på grund av metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av till exempel andel ekologisk åker- och betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration”.

[1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

20 % av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Jordbruksmark

År 2018 var 609 100 hektar jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Det motsvarar 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige (Se figur A och B). Jämfört med 2017 ökade arealen med 31 900 hektar eller knappt 6 %.

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2018 med knappt 40 800 hektar och uppgick till 536 500 hektar. Det innebär en ökning med 8 % jämfört med 2017. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2018 till knappt 18 %.

Under åren 2006 till 2013 var den årliga ökningen i den omställda arealen relativt stor. Den årliga genomsnittliga ökningstakten mellan åren 2006 och 2013 var 12,5 %. Mellan åren 2013 till 2016 fortsatte visserligen den omställda arealen att öka men den genomsnittliga ökningstakten per år var betydligt långsammare, knappt 1 %. Detta förklaras av att arealen under omställning till ekologisk produktion minskade kraftigt under åren 2011 till 2014. Åren 2015 och 2016 ökade arealen under omställning återigen vilket resulterat i en ökning av den omställda arealen under åren 2017 och 2018.

2018 minskade arealen under omställning till ekologisk produktion med 8 800 hektar eller 11 %.

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total areal jordbruksmark

I figur A kan vi se att den totala arealen som brukas med ekologiska produktionsmetoder har ökat kontinuerligt under många år men att ökningstakten var avsevärt lägre under 2012 och några år framåt i tiden.

En möjlig förklaring till att ökningstakten avtog under dessa år är att de företag som sett en lönsamhet i att ställa om när miljöersättningen differentierades i Landsbygdsprogrammet 2007 gjort det. Åren efter ändringen i ersättning­s­nivåerna ökade andelen certifierade arealer kraftigt. Ändringen i ersättnings­nivåerna innebar att certifierad produktion gav högre ersättning än så kallad kretsloppsinriktad produktion. Osäkerhet kring utformandet av det kommande Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och marknadssituationen i allmänhet är andra möjliga förklaringsfaktorer. I underlaget till detta Statistiska meddelande finns dock inte information för att göra en bedömning av vilken eller vilka faktorer som haft störst inverkan på utvecklingen.

I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 måste produktionen vara certifierad för att jordbrukarna ska få ersättning för ekologisk produktion. 2015 var första året det var möjligt att söka ersättning för ekologisk produktion i det nya landsbygdsprogrammet. För år 2015 och 2016 visar statistiken på en fortsatt lägre ökningstakt i den omställda arealen, vilket är en följd av tidigare års minskade arealer under omställning. Åren 2017 och 2018 var dock ökningstakten betydlig högre än närliggande år bakåt i tiden.

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2018 till 473 900 hektar eller knappt 19 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2017 ökade arealen med 5 % eller 23 600 hektar. Den omställda arealen ökade med 31 600 hektar medan arealen under omställning minskade med 8 000 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2018 till 135 200 hektar. Det motsvarar knappt 30 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Jämfört med 2017 var det en ökning med 8 400 hektar eller närmare 7 %.

Arealen under omställning till ekologisk produktion minskade med 800 hektar eller 5 % medan den omställda arealen ökade med 9 200 hektar eller drygt 8 % jämfört med 2017.

Företag

Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark var 5 654 under 2018, en ökning med 61 företag eller motsvarande 1 % jämfört med 2017. Andelen företag med ekologiskt brukad mark motsvarar ungefär 9 % av det totala antalet företag med växtodling i Sverige.

Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

I figur C ovan redovisas antalet företag med ekologiskt brukad mark. Antalet företag har visserligen ökat under den redovisade perioden men inte i samma utsträckning som arealerna. Antalet företag har ökat med 28 % sedan 2009. Huvuddelen av ökningen skedde mellan åren 2009 och 2012. De ekologiskt brukade arealerna har ökat med 58 %. Den genomsnittligt brukade arealen per företag har således blivit avsevärt större. Det bör påpekas att figur C enbart avser ekologisk produktion. Ett företag kan även ha konventionellt brukade arealer.

I Figur C kan man även se att antalet företag som hade både omställd areal och areal under omställning ökade 2018. Antalet företag som enbart hade arealer under omställning minskade vilket även gäller företag som hade enbart omställd areal.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

I figur D redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län.

Jämtlands, Gävleborgs och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal. Även arealmässigt stora jordbrukslän såsom Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne, Blekinge och Kalmar län har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark.

Andel omställd areal och areal under omställning

Figur D. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2018

I figur E redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket samt länens andel av den totala arealen jordbruksmark.

Figuren visar att Västra Götalands län stod för 23 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2018, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Skåne stod dock endast för knappt 7 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Länens andel av total ekologisk areal jordbruksmark i riket

Figur E. Länens andel av total ekologisk areal jordbruksmark i riket samt länens andel av total areal jordbruksmark i riket 2018

I figur F redovisas andelen ekologiskt brukad åker- respektive betesmark per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 22 % år 2018. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som 2018 var 15 %.

Åker- och betesmarkens andelar av den totala
ekologiskt brukade arealen jordbruksmark

Figur F. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark, omställd och under omställning 2018

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur G framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling. Den procentuella fördelningen för de redovisade grödgrupperna har varit relativt stabil över åren. År 2018 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 248 300 hektar, vilket motsvarar närmare 60 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 102 700 hektar respektive 25 %. Havre, höstvete och vårkorn stod sammanlagt för 78 % av den ekologiska odlade spannmålsarealen. Totalt sett ökade arealen spannmål 2018 med 6 700 hektar eller 7 %.

Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2018

Figur G. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2018

I figur H och I redovisas arealutvecklingen för några av de större grödgrupperna över tid. Den omställda arealen slåtter- och betesvall har haft en relativt stadig uppgång sedan 2009 med undantag för åren 2015 och 2016 då arealen minskade något. Även spannmålsarealen har ökat stadigt och sedan 2009 har arealen ökat med 62 %.

För de grödgrupper som redovisa i figur I har arealerna ökat kraftigt relativt sett. Arealen raps och rybs var till exempel fyra gånger större 2018 jämfört med 2009. Dessa grödor odlas dock på en betydligt mindre arealer än slåtter- och betesvall och spannmål.

mställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall

Figur H. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall

Omställd areal grönfoder, träda, ärter och åkerbönor med mera samt raps och rybs

Figur I. Omställd areal grönfoder, träda, ärter och åkerbönor med mera samt raps och rybs

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I detta Statistiska meddelande redovisas all areal jordbruksmark som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. I Sverige är det vanligt att jordbruksföretag även certifierar sig enligt KRAV:s regelverk. KRAV följer EU:s regelverk men är i vissa avseenden striktare än EU:s regelverk.

I figur J redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades
enligt KRAV:s regelverk 2018. På riksnivå var 80 % av arealerna anslutna till KRAV. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I till exempel Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna
arealer betydligt lägre än för riket som helhet. Mark som är certifierad enligt Demeters regelverk redovisas som EU-certifierad mark.

Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2018

Figur J. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2018

Tabeller

Teckenförklaring/Explanation of symbols

Symbol

Förklaring

Explanation

Noll

Zero

0

Mindre än 0,5

Less than 0.5

0,0

Mindre än 0,05

Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2018, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 9 tabeller]

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2018

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 3 tabeller]

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2018, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 6 tabeller]

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2018

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 6 tabeller]

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 3 tabeller]

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 2 tabeller]

4a. Omställd areal spannmål 2018, hektar

4a. Cereals, converted areas 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 5 tabeller]

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2018

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 5 tabeller]

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2018, hect­ares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 3 tabeller]

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 3 tabeller]

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 5 tabeller]

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 5 tabeller]

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2018, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 3 tabeller]

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2018

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 4 tabeller]

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2018, hectares

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 4 tabeller]

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2018

[Tabellen behöver läggas in med ny tabellmodul eller delas upp i ca 4 tabeller]

Fakta om statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i denna rapport åkermark och betesmark. Statistiken omfattar all areal jordbruksmark som brukas med ekologiska produktions­metoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Om marken är helt omställd till ekologisk produktion får de produkter som odlingen resulterar i märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller
Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I text, figurer och tabeller benämns denna mark som ”omställd”. Arealer som brukats med konventionella brukningsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kont­roll­organen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifter från kontrollorganen ligger till grund för statistiken i detta Statistiska meddelande. De arealer som redovisas kan därför skilja sig från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I detta Statistiska meddelande likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig därför från den som används i Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. I avsnittet statistikens tillförlitlighet nedan och i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration” finns en mer utförlig genomgång av skillnaderna i begreppen.

Regional redovisning

I denna rapport redovisas uppgifter fördelade per län. I Jordbruksverkets statistikdatabas publiceras även uppgifter över arealer som brukas med ekologiska produktionsmetoder fördelade per kommun (www.jordbruksverket.se under Statistik).

Så görs statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in årligen från kontrollorganen Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB, vilka är de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Fram till och med år 2008 rapporterade kontrollorganen enbart sammanställd statistik över grödgrupper med mera på riksnivå. Från och med 2009 rapporterar kontrollorganen data på detaljerad grödnivå till Jordbruksverket, vilket gör det möjligt att bearb­eta och publicera statistik både på en mer detaljerad grödnivå och på regional nivå samt göra den mer jämförbar med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning (se även statistikens tillförlitlighet nedan).

Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning

I texten, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, dvs. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. De totala arealerna är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Orsaken till detta är

a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,

b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och

c) att redovisningen av arealernas geografiska placering skiljer sig åt.

Jordbruksverkets statistik över jordbruksmarkens användning baseras på det statistiska Lantbruksregistret (LBR). I LBR definieras begreppet företag som ”En inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning”. LBR omfattar företag som uppfyller något av följande kriterier:

  • brukar mer än 2,0 hektar åkermark,
  • brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark,
  • innehar djurbesättning omfattande minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä,
  • driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

I detta Statistiska meddelande likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Det finns således inte något ”ett till ett” förhållande mellan ett företag i detta Statistiska meddelande och de företag som finns i LBR och till exempel den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning.

Vidare redovisas, i detta Statistiska meddelande, all areal som brukas med ekol­ogiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontroll­organ för ekologisk produktion, oavsett om företaget ingår i LBR eller inte. Målpopulationerna skiljer sig således något åt.

Statistiken över jordbruksmarkens användning baseras på uppgifter från i första hand Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IACS) men i viss mån även från enkätundersökningar till jordbrukarna. De ekologiska arealerna som redovisas i detta Statistiska meddelande baseras på uppgifter som jordbrukarna lämnat till det godkända kontrollorgan som de är anslutna till. Kodsystemet för grödor som används av kontrollorganen är i stort sett detsamma som brukarna använder i sin ansökan om arealbaserade stöd, men vissa skillnader finns.

I statistiken över jordbruksmarkens användning redovisas arealerna geografiskt i den församling, kommun och det län där de faktiskt ligger. Det underlag som finns tillgängligt för redovisningen i denna rapport tillåter inte denna precision, utan arealerna placeras i den kommun och det län där brukaren har sitt bruknings­centrum enligt rapporteringen till kontrollorganen. Det innebär att samma arealer som i det Statistiska meddelandet om jordbruksmarkens användning är placerade i en kommun, kan vara placerade i en annan kommun enligt statistiken i detta Statistiska meddelande.

Dessa skillnader i population, insamlingsmetoder och precision i regional redovisning bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av till exempel andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten för enskilda kommuner eller enskilda grödor påverkas.

Bra att veta

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Annan statistik

Uppgifter om arealer jordbruksmark 2018 redovisas i JO 10 SM 1802
Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik.

Uppgifter om skörd för ekologisk odling 2018 publiceras den 26 juni 2019 i JO 14 SM 1901 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018.

Uppgifter om ekologisk djurhållning publiceras den 19 juni 2019 i JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018.

Uppgifter om ekologisk animalieproduktion publiceras den 22 augusti 2019 i JO 27 SM 1901 Ekologisk animalieproduktion 2018.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i JO 01 SM 1901 Jordbruksstatistisk sammanställning 2019 med data om
livsmedel - tabeller. Publicering sker den 28 juni 2019.

Delar av statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabas och där finns även vissa uppgifter per kommun (www.jordbruksverket.se under ”Ta del av statistiken”).

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration samt i dokumentet Statistikens framställning.

In English

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

This report contains statistics on organic farming areas, fully converted or under conversion, in 2018. The information covers arable land and pasture and meadows. Information on greenhouse cultivation is excluded.

The total converted area and area under conversion in 2018 have been estimated to 609 100 hectares, or 20 % of the total utilised agricultural area in Sweden. Compared with 2017, the organic area increased with 31 900 hectares or 6 %.

The fully converted area increased to 536 500 hectares in 2018. This corresponds to almost 18 % of the total agricultural area in Sweden. The fully converted area in 2018 consisted of 416 000 hectares of arable land and 120 500 hectares of pasture and meadows.

Between 2010 and 2014 the area under conversion decreased substantially. In 2015 the trend of decreasing areas changed into an increase and the area under conversion continued to increase in 2016 and 2017. In 2018 the area under conversion decreased and is estimated to 72 600 hectares. Compared with 2017, this was a decrease by 8 800 hectares or 11 %.

List of tables

Explanation of symbols 11

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2018, hectares 12

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2018 13

2a. Arable land, converted and under conversion 2018, hectares 14

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2018 15

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2018, hectares 16

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2018 17

4a. Cereals, converted areas 2018, hectares 18

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2018 19

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2018, hectares 20

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2018 21

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2018, hectares 22

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2018 23

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2018, hectares 24

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2018 25

8a. Pasture and meadows, converted areas 2018, hectares 26

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2018 27

List of terms

Tabell med översättning...

Publiceringsdatum: 2019-10-31