Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Informationsinsatser för färre steg mellan konsument och producent i livsmedelskedjan

Jordbruksverket utlyser 7 500 000 kronor till projekt som ska bidra till korta livsmedelskedjor. Projekten ska vara demonstrations- och informationsinsatser i form av fysiska träffar riktade mot jordbrukare och livsmedelsförädlare för att de ska komma närmare konsumenterna i livsmedelskedjan.

Du kan söka stödet mellan den 19 december och den 4 februari. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att genomföra fysiska träffar för jordbrukare och livsmedelsförädlare som bidrar till att de kan komma närmare konsumenterna i livsmedelskedjan.

Med kort livsmedelskedja menar vi att det högst får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument. Med lokal marknad menar vi handel inom eget och angränsande landskap.

De fysiska träffarna ska förmedla kunskap kring lokala marknader och främja lokalt nätverkande. De ska bidra till att verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel får ökad kunskap om hur de kommer närmare konsumenter.

Vi prioriterar:

 • förankring och efterfrågestyrning
 • geografisk spridning på träffarna
 • innovativa upplägg av träffarna.

Träffarna kan exempelvis vara:

 • projekt med fokus på att öka producenternas direktförsäljning till detaljhandel eller restauranger i livsmedelskedjan
 • erfarenhetsutbyten mellan aktörer för att bidra till kunskapsutveckling för en kortare livsmedelskedja.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

De utgiftstyper du kan få stöd för är lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader. Du kan även få stöd för eget arbete, köp av tjänst, immateriella investeringar, samt övriga utgifter.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Så beräknar du indirekta kostnader

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din organisation anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Investeringar

Du kan få stöd för immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara. Investeringen måste ha ett inköpspris över 22 000 kronor exklusive moms och ha en livslängd på mer än 3 år. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år och användas på det sätt som var tänkt från början.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektplanen. Andra exempel är utgifter för hyra av utrustning, tryckning av material och möteslokaler.
Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och har arbetat i projektet, kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 19 december och den 4 februari.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 15 december 2022.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 19 december 2019 till och med 4 februari 2020.

 • Logga in med BankID
 • Välj Stöd i landsbygdsprogrammet
 • Välj Projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Under flik 3, Välj projekt, ska du välja
  • Demonstrationer och information
  • Kort livsmedelskedja och lokala marknader
  • Välj Demonstrationer och information
 • Observera att du ska välja ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” under flik 4, Om projektet. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du behöver en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • Projektet har tydliga mål

I din ansökan behöver du bifoga en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 36-37 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet för 2019. I handlingsplanen kan du även läsa om bedömningsgrunderna för den här utlysningen, det gör du på sidan 37-39. I den Nationella handlingsplanen för 2020 kan du läsa om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 32 och om bedömningsgrunderna på sidan 32-34.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen eller temainriktningen kan du vända dig till

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2020-01-08