Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet finns för att utveckla fisket och vattenbruket i Sverige på ett hållbart sätt. Utvecklingen styrs mot mål som finns i programmet. För att nå målen finns det stöd som man kan söka för att finansiera projekt och investeringar.

Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. De program som Jordbruksverket ansvarar för är:

 • havs- och fiskeriprogrammet
 • landsbygdsprogrammet
 • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål.

Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.

Mål med programmet

Havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till tre av tio mål i EU2020-strategi:

 • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • främja sysselsättning.

Stöden i programmet ska bidra till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden ska också hjälpa till att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Regeringen fördelar pengarna till de olika stöden enligt prioriteringarna som finns i programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet finansieras av den europeiska havs- och fiskerifonden. Det är Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för stöden inom havs- och fiskeriprogrammet.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen

På landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen beskriver hur myndigheterna ska bidra till att vi når målen i havs- och fiskeriprogrammet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd. För att prioritera mellan ansökningarna används kriterier där varje kriterium ger poäng. Ansökningarna med högst slutpoäng får stöd. Kriterierna är samma i hela Sverige.

Den nationella handlingsplanen innehåller även information om

 • hur EU:s mål styr innehållet i programmet
 • partnerskapet
 • budget, beslutsomgångar och utlysningar
 • vilka myndigheter som fattar beslut i de olika stöden
 • en beskrivning av alla stöden med urvalskriterier
 • hur vi ska arbeta med kommunikation om programmet.

Den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet är ett styrande dokument för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Den omfattar alla åtgärder i havs- och fiskeriprogrammet, även de åtgärder som länsstyrelsen handlägger och datainsamlingen som Havs- och vattenmyndigheten handlägger.

Ändringar i programmet

I slutet av 2018 ändrades Sveriges havs- och fiskeriprogram. Ändringen innebär att det finns mer pengar att söka och att pengar har flyttats mellan åtgärder. Detta beror bland annat på att projekten och investeringarna har varit större och längre än väntat och därför har kostnaderna blivit högre.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut insatser som ska finansieras av programmet. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Den ska dessutom granska och godkänna de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra handlingar.

Så går det för programmet

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat:

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Tabellen gäller för projekt- och företagsstöd och åtgärderna för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet. Beslutande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2019‑09-30.

Statistik för havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, kronor

Beviljade ansökningar

Beviljade stöd, kronor

Utbetalade stöd, kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landnings­skyldigheten

10 000 000

6 893 000

2 679 000

Investeringar inom fiske

10 000 000

61

5 478 000

4 226 000

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

5 000 000

0

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

35 000 000

11

31 758 000

3 093 000

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

10 000 000

14

9 499 000

6 390 000

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

38 000 000

4

26 913 000

16 467 000

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

50 000 000

15

39 389 000

7 936 000

Bevarandeprojekt för skyddade områden

56 224 000

3

16 981 000

2 830 000

System för tilldelning av fiskemöjligheter

10 000 000

2

7 058 000

3 141 000

Diversifiering inom fiske

4 101 000

6

3 566 000

150 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

40 000 000

15

25 382 000

1 444 000

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

26 595 000

15

11 322 000

2 972 000

Partnerskap mellan forskare och fiskare

5 000 000

1

3 978 000

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

8 000 000

2

6 483 000

1 318 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

22 000 000

9

17 600 000

10 873 000

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 410 000

10

46 410 000

19 098 000

Produktiva investeringar i vattenbruk

19 392 000

31

18 973 000

15 524 000

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

26 000 000

19

25 108 000

13 285 000

Kommunal planering av vattenbruk

15 000 000

1

307 000

307 000

Miljöinvesteringar i vattenbruk

38 200 000

36

38 200 000

14 231 000

Djurs hälsa och välbefinnande

10 000 000

2

5 274 000

1 332 000

Kompetens­­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

11 000 000

5

8 786 000

2 096 000

Datainsamling

309 316 000

16

189 180 000

136 551 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

93 690 000

44

32 586 000

14 249 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvars­myndigheter

194 433 000

20

125 314 000

120 088 000

Bilda producent- eller bransch­organisationer

2 000 000

2

414 000

389 000

Produktions- och saluförings­planer

3 000 000

25

1 435 000

868 000

Saluföringsåtgärder

10 000 000

31

9 474 000

3 260 000

Beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

54 404 000

57

53 334 000

42 867 000

Skydd av havsmiljön

37 701 000

3

2 872 000

560 000

Öka kunskapen om havsmiljön

24 464 000

1

12 028 000

6 340 000

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000 000

131

96 824 000

38 742 000

Summa

1 362 924 000

594

878 806 000

493 292 000

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla kustbygderna och bidra till ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Utvärdering och uppföljning

Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Såväl externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna.

Rapporterna kvalitetsgranskas av en rådgivande forskargrupp knuten till utvärderingssekretariatet. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

Vi gör också uppföljningar av hur det har gått hittills i landsbygdsprogrammet. I dem kan du till exempel se vad pengarna har använts till, var i landet de hamnat och vilka som har fått stöd.

Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av europeiska struktur- och investeringsfonder.

Publicerade utvärderingar

EU-flagga

Senast uppdaterad: 2020-01-03