Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Granskning av block på skärm och i fält

Minst vart tredje år ska vi granska att varje jordbruksblock innehåller godkänd betesmark eller åkermark. Det är ett krav från EU att vi gör denna granskning.

Granskningen innebär att vi tittar på att blocken bara innehåller godkänd mark. Ett korrekt block innehåller bara godkänd jordbruksmark som antingen är åker- eller betesmark. Det finns även block med specialklasser som fäbodbete, våtmarker och så vidare.

Denna granskning är ingen kontroll av ifall du är berättigat till stöd eller inte, utan enbart en bedömning av om marken är godkänd betesmark eller åkermark.

Först granskar vi blocken på skärm

När vi fått nya flygfoton inom ett område granskar vi blocken på skärm, inne på kontoret. I vissa fall går det inte att avgöra om blocket är rätt bara genom att titta på fotot. Det kan till exempel vara när en del av åkern inte längre brukas, då kan det se ut som det växer sly på blocket. Särskilt svårt kan det vara att se skillnad på högt älggräs och vedartad växtlighet som sly när man tittar på ett flygfoto. Om någon söker stöd för blocket åker vi därför ut i fält. Vi gör en så kallad fältgranskning.

I vissa fall kompletterar vi vår granskning av flygfoton med granskning av satellitbilder. Vi har tillgång till satellitbilder som tas var tredje dag. De hjälper oss att bedöma om marken brukas eller inte. Förändringar som markbearbetning eller skörd på en åker syns tydligt på dessa bilder om de är tagna en molnfri dag. Om betesmarker används eller inte är svårare att bedöma med hjälp av satellitbilder, och därför är det vanligare att vi gör fältbesök på betesmarker.

Vi granskar ungefär 500 000 block varje år på skärm. Av dessa väljer vi ut cirka 5 000 block som vi granskar i fält.

Du som lantbrukare ska själv anmäla ändring av block när det skett förändringar på din mark. I möjligaste mån tittar vi även på de ändringarna på skärm för att minska antalet besök, men vi besöker även cirka 5 000 av dessa i fält.

Inför en granskning försöker vi alltid meddela dig någon dag innan besöket. Detta för att kunna avtala tid, men också för att du ska vara medveten om att någon kommer att befinna sig på markerna. Vi besöker många lantbrukare på samma dag och det kan vara svårt att ange exakt vilken tid vi kommer till dig.

Vissa block granskar vi på plats

De block som vi inte kan bedöma på skärm behöver vi granska på plats. Med hjälp av en handdator gör vi olika ändringar av blocket. I handdatorn finns en GPS och det senaste flygfotot som är den viktigaste informationskällan när vi ritar blockgränser. Oftast måste vi titta på hela blocket även om det till exempel är i södra delen som gränsen är osäker.

Blocken registreras i vår databas

När blocken är granskade ändras de om det behövs och sparas sedan i blockdatabasen.

Kompletterande information

Ibland behöver vi ytterligare information. I så fall kontaktar vi dig via brev, mejl eller telefon.

Återbesök i fält

Det finns också kvalitetsgranskare som åker till redan besökta block för att granska det vi tidigare har gjort. Ibland sker detta tillsammans med den person som har gjort den tidigare granskningen.

Senast uppdaterad: 2019-10-01