Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Coronavirus/Covid-19

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. Vårt viktigaste fokus är att upprätthålla livsmedelsförsörjningen och djurens hälso- och sjukvård.

Här samlar vi frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar - smitta och djur

Kan mina sällskapsdjur smittas om jag blir sjuk?

I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är en eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter, och det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas. Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med.

Vid kontakt med djur, inkluderande produktionsdjur och till exempel hästar, rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk.

Kontakta SVA om du har frågor om smitta och djur. Du kan även läsa mer på deras webbplats.

Vem tar hand om mina djur om jag blir sjuk?

Om du inte kan ta hand om till exempel din hund så får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att djuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver djur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Kan jag importera en hund, katt eller iller från ett annat land?

Reglerna för att resa med djur har inte ändrats med anledning av det nya coronaviruset. Vi följer utvecklingen och informerar om det blir ändringar i dessa regler. Det finns dock mycket att tänka på om du ska ta in ett djur i Sverige och vilka regler som gäller beror på varifrån djuret kommer och hur det klassas utifrån regelverket. Regelverket är olika även beroende om djuret klassas som sällskapsdjur eller handelsdjur. Djur som klassas som sällskapsdjur är de som reser med sin ägare, eller som reser samma väg som sin ägare men högst fem dagar före eller efter ägaren. Dessutom får de inte resa i grupp på fler än fem djur, eller i syfte att byta ägare. Alla andra djur ses som handelsdjur.

Jag driver en gård och min personal har varit utomlands i ett riskområde. Ska de sitta i karantän innan de börjar jobba igen?

När det gäller frågor om folkhälsa så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information och råd.

Hur ska man hantera personalbrist på slakterier eller vid djurtransporter? Kan Jordbruksverket ge generella undantag från olika regler?

I dagsläget ska alla djurskyddsregler följas som vanligt. Djurägaren är skyldig att ta hand om sina djur i enlighet med de regler som finns och lösa de problem som personalbrist kan orsaka.

Under så kallad force majeure kan vi på Jordbruksverket ansöka till EU- kommissionen om undantag från EU:s regelverk, och om sådan beviljas kan vissa undantag göras. Om vi bedömer att läget kräver sådana undantag kommer vi gå ut med tydlig information om vad som gäller.

Frågor och svar – för dig som söker eller har fått stöd

Kommer sista ansökningsdag för SAM-ansökan att ändras på grund av coronasituationen?

Än så länge är det den 8 april som gäller som sista ansökningsdag. Hittills har det kommit in normalt antal inskickade ansökningar.

Målet är att alla ska hinna ansöka i tid men också att alla stöd och ersättningar ska hinna betalas ut utan större förseningar. Om ansökan flyttas fram finns stor risk för att utbetalningarna försenas.

Det är viktigt att alla försöker genomföra sin ansökan som planerat och gör det som är möjligt för att skicka in ansökan senast den 8 april.

Om du själv blir sjuk eller om myndigheternas rekommendationer för att hindra smittspridning gör det omöjligt för dig att lämna in ansökan i tid kan du åberopa regeln om force majeure och exceptionella omständigheter.

Du ska då anmäla fall av force majeure och exceptionella omständigheter skriftligen till din länsstyrelse. Du ska göra anmälan när händelsen inträffar eller senast 15 dagar efter att du har möjlighet att göra anmälan. Om anmälan inte är gjord i tid kan inget undantag göras från regelverket och en sen SAM-ansökan drabbas då av förseningsavdrag eller avvisning.

En bedömning av om anmälan har kommit in i tid och om force majeure är tillämpligt kommer att göras i varje enskilt fall.

Hur ska jag som fått projekt- eller företagsstöd hantera kostnader och utgifter till följd av inställda aktiviteter på grund av corona?

Med anledning av samhällsspridningen av Corona/Covid-19 är det sannolikt att stödmottagare av projektstöd, företagsstöd och stöd inom lokalt ledd utveckling kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad.

Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Du som stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som ni inte kan genomföra. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska du utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan innebära att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör du ta kontakt med den myndighet som handlägger ditt stöd för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Frågor och svar - försöksdjur och den djurförsöksetiska prövningen

Kan jag som är forskare skicka in min ansökan som vanligt?

Ja, du kan skicka in din ansökan som vanligt. Den djurförsöksetiska ansökningsprocessen är digital och de djurförsöksetiska nämnderna kommer att fortsätta sitt arbete med att bereda ansökningar.

Kommer de djurförsöksetiska nämnderna kunna utföra sitt arbete och bereda forskningsansökningar?

Ja, de djurförsöksetiska nämnderna fortsätter sitt arbete med att bereda ansökningar. Möten kan hållas med hjälp av telefon. Om sjukfrånvaron blir hög i en nämnd kan beredningen av ansökningar behöva flytta över till en annan nämnd och den kan då komma att ta lite längre tid. Vi på Jordbruksverket och de djurförsöksetiska nämnderna kommer göra allt vi kan för att du ska få din ansökan granskad så fort som möjligt.

Vad händer med försöksdjuren om jag blir sjuk?

Om du inte kan ta hand om dina försöksdjur får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att dina försöksdjur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att försöksdjuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver försöksdjur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Frågor och svar - övrigt

Jag har hört att det är personalbrist i lantbruket och vill hjälpa till, hur kan jag göra?

Flera näringar är beroende av säsongsarbetare och det finns nu en oro för att man inte ska få tillräckligt med arbetskraft i år med anledning av Covid-19. Det berör framförallt trädgårdsodlingen (grönsaksodlare med flera) och skogsentreprenörer.

Jordbruksverket får många frågor om vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till. Tyvärr har vi på Jordbruksverket inte någon förmedlingstjänst där vi kan matcha intressenter med de företag som söker säsongsarbetare. Enligt LRF behöver matchning av jobb och arbetssökande ske regionalt och lokalt. Det du kan göra är att kontakta LRF där du bor, och fråga om de har mer information.

Besök gärna webbplatsen Gröna jobb där du kan se vilka jobb som annonseras inom de gröna näringarna just nu.

Senast uppdaterad: 2020-04-07