Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar. Syftet är att öka arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Den här filmen ger en introduktion till miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du ha ett åtagande. Det betyder att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt vissa villkor.

Du söker åtagande och utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. När du har fått ditt åtagande behöver du ansöka om utbetalning varje år. I SAM Internet visar vi beslutade uppgifter om ditt åtagande. Ifall ditt åtagande från tidigare år inte är beslutat än visar vi i SAM Internet de uppgifter om åtagandet som du redovisade när du ansökte om åtagandet.

Sista dag att söka 2019 var den 11 april. I februari nästa år kan du söka ersättningen igen. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2019.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din ansökan eller i ditt åtagande. De flesta ändringar kan du göra fram till och med 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Kontakta länsstyrelsen först

Du får inte börja med restaureringen förrän länsstyrelsen gett dig klartecken.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela 5‑årsperioden. Det innebär att du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5‑årsperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Mark du kan få ersättning för

Den mark som du vill restaurera ska vara betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering. Den måste uppfylla de här kraven:

 • Marken ska vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar eller villkoren för miljöersättning för fäbodar.
 • Marken ska vara opåverkad av gödsling eller någon annan åtgärd som ökar produktionen.
 • Marken måste ha höga kulturhistoriska värden eller så ska det finnas spår av växter eller djur som gynnas av att marken sköts.

Du kan som regel inte få miljöersättning för att restaurera marken om den redan uppfyller kraven för någon av miljöersättningarna som finns, eller om du tidigare har fått någon miljöersättning för marken. Det finns undantag. Hör med länsstyrelsen om vad som gäller för just din mark. Du anger grödkod 95 när du söker ersättningen i SAM Internet.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet. 

Ha jordbruksskiften på minst 0,1 hektar

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Det här får du inte göra på din mark

På mark där du får miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar får du inte

 • använda växtskyddsmedel
 • gödsla
 • jordbearbeta
 • göra insådd
 • bedriva täkt av sten eller jord
 • genomföra åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
 • andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet.

Tänk på att förbuden kan vara reglerade i nationell lagstiftning, vilket betyder att förbuden gäller även om du inte söker ersättning.

Bevara restaureringen i minst 5 år

När du har restaurerat klart din mark gör länsstyrelsen en slutbesiktning för att kontrollera att du har följt din restaureringsplan. Efter att länsstyrelsen har gjort slutbesiktningen ska du bevara restaureringen i minst 5 år enligt villkoren för gårdsstödet.

Under dessa 5 år får du inte heller utföra någon av åtgärderna som finns beskrivna under rubriken Det här får du inte göra på din mark.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Innan du går in i ett nytt åtagande bör du försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela tiden som åtagandet gäller. Om du inte äger marken försäkrar du dig bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du blir av med mark som ingår i ett pågående åtagande, bör du kontrollera om du kan föra över åtagandet på marken till den som tar över. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättning eftersom det är ett krav att fullfölja de åtaganden som du har.

Följ tvärvillkoren och basvillkoren

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Basvillkor är tvärvillkoren plus de regler inom svensk lagstiftning som du måste följa för att få ersättningen. Om du uppfyller tvärvillkoren och villkoren för ersättningen så uppfyller du basvillkoren.

Du får en restaureringsplan

Om din ansökan blir beviljad kommer länsstyrelsen att ta fram en restaurerings­plan i samarbete med dig. Restaurerings­planen innehåller villkor som talar om vad du får göra, och hur du ska göra, men också vad du inte får göra. Det kan också finnas villkor som styr i vilken ordning du ska göra vissa moment.

När restaureringen är klar kan du söka annan ersättning

När du är klar med restaureringen bör den kunna ge rätt till ersättning för betesmarker och slåtterängar, för någon av de här typerna av mark:

 • betesmarker med särskilda värden
 • slåtterängar med särskilda värden
 • skogsbete
 • alvarbete
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattiga marker
 • fäbodbete med komplementet särskild skötsel.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen är 3 600 kronor per hektar.

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i landsbygds­programmet, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen den 6 december 2019.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan du få avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Länsstyrelsen genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka de pengar som du har fått. Det gäller till exempel om det beror på fastighetsreglering eller en annan oförutsedd händelse, som till exempel översvämning eller vildsvinsskada.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag du har möjlighet att göra det. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen och till exempel anpassa ersättningen efter den skötsel som har varit möjlig.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du gör överlåtelsen i så god tid som möjligt. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Kan jag kombinera ersättningen med andra ersättningar?

Ja, inom samma företag kan du kombinera alla åtaganden för ersättningar som du har gått in i 2015, 2016, 2017 och 2018.

Kan jag avsluta mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om du inte kan överföra åtagandet till en annan lantbrukare och om du har

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Du kanske inte heller behöver betala tillbaka ersättningen du redan har fått om

 • du slutar med jordbruksverksamhet
 • du har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du vill avsluta ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det kan vara möjligt att avsluta hela åtagandet eller ett enskilt skifte eller block.

Om du på grund av torkanV2018 inte kan uppfylla villkoren för ditt åtagande finns det möjlighet att minska eller avsluta ditt åtagande utan att det leder till återkrav. Tag kontakt med länsstyrelsen så bedömer de om orsaken till att du inte kan uppfylla villkoren beror på torkan 2018.

Jag har fått ett beslut som gäller en ersättning som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Vi har samlat tidigare års webbsidor i pdf-format. I pdf:erna kan du läsa den information som gällde det år du sökte stöd.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast uppdaterad: 2019-10-02